fbpx

Rozvojový program Show your talent rozvíja talenty študentov na SPŠ J. Murgaša už tretí rok po sebe, čím deklaruje svoj dlhodobý charakter. I tento rok odštartoval svoje pôsobenie úvodným víkendovým školením pre študentov. Zámerom školenia bolo, aby študenti zapojení v programe začali spoznávať nielen svoj tím, ale aj tímy ostatných zúčastnených. Zároveň počas školenia zažili rôzne aktivity zamerané na sebapoznanie, zocelenie kolektívu, sebarozvoj a spoznávanie svojich silných i slabých stránok.

Aktivity prvej víkendovky si žiaci užili a odnášali si domov praktické i teoretické informácie zamerané na tímovú prácu, komunikáciu a sebarozvoj. Realizátori programu mysleli aj na praktickú časť, preto jednou z úloh, ktorú dostal každý tím, bolo vymyslieť vlastný projekt, na ktorom nasledovných pár mesiacov nadšene a pilne pracoval.

Zároveň bol každému účastníkovi samostatne pridelený mentor, ktorého úlohou bolo naviesť študenta (mentee) na správnu cestu realizácie projektu, usmerniť ho v jeho školskom, ale aj mimoškolskom živote a hlavne motivovať ho k neustálemu rastu.

Musíme povedať, že študentom ich práca na projektoch išla od ruky, všetci postupne napredovali a z ich návrhov sa stávali reálne projekty. K finálnemu výsledku im dopomáhali aj štyri workshopy s lektormi. Workshopy boli zamerané najmä na samotnú realizáciu projektov, no zahŕňali taktiež rôzne aktivity týkajúce sa komunikácie so sponzormi, narábania s financiami a rozdelenia úloh v tíme.

Jednou z tém workshopov bol aj efektívny marketing. Študenti nadobudli poznatky o základoch marketingu a naučili sa odprezentovať a „predať“ svoj nápad. Tieto znalosti využijú na slávnostnej konferencii pri prezentácii svojich projektov. Predposledný workshop bol zameraný na dolaďovanie detailov projektov a úpravu drobných chýb, no a počas posledného lektori naučili študentov, ako vypísať dôležité formálne dokumenty, pretože tieto poznatky môžu študenti využiť v budúcnosti pri predkladaní svojich vlastných projektov.

Stalo sa vám, že ste stretli mladých ľudí v bystrických uliciach zbierať odpadky alebo sadiť stromy? Ak áno, boli to práve študenti zapojení v programe Show your talent, ktorých projekt bol zameraný na tému ekológie a čistoty miest. Ďalším tímom záležalo aj na zlepšení školského
prostredia priestorov školy, jeden tím preto vytvoril orientačné tabule pre zlepšenie orientácie v priestoroch školy, ďalší tím založil Instagramový profil, na ktorom informuje študentov Murgašky o akciách a prípadných zmenách, a posledný tím vytvoril knihu rekordov, ktorá má podnietiť študentov k dosahovaniu lepších výsledkov počas ich štúdia.

Na Murgaške študenti svoju účasť v programe zavŕšili slávnostnou konferenciou, ktorá sa uskutočnila 6.4.2022 v Aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Program Show your talent sa na SPŠ J. Murgaša realizuje s finančnou podporou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja. Show your talent Academy sa realizuje vďaka podpore z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Pin It on Pinterest