fbpx

Ako sa nám darí v programe Show your talent? Koľko vzdelávacích aktivít sme zrealizovali, aké výzvy sme prekonali a ako hodnotia náš program študenti či učitelia? Poďte sa s nami pozrieť na priebežné postrehy, výsledky a čísla…

Táto priebežná hodnotiaca správa bola vypracovaná vo februári 2019, po prvej polovici nášho programu, doplnili sme ju 4. marca 2019 po realizácii posledného workshopu.

A, INFORMÁCIE O PROGRAME:

Miesto realizácie: Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen
Obdobie realizácie: september 2018 – apríl 2019
Účastníci: 16 žiakov/žiačok, 1 učiteľ a 3 učiteľky
Realizátor programu: OZ TEAM, CVČ – Junior a SPŠ dopravná vo Zvolene

Víziou program sú:

Mladí ľudia, ktorí poznajú svoje silné a slabé stránky, vedia po čom túžia a kam mieria. Program pozostáva z troch oblastí: vzdelávacie aktivity; tímový projekt a osobný mentoring.

Ciele programu sú:

 1. Zažiť mentoring a s podporou mentora rozvíjať svoju osobnosť
 2. Rozpoznať svoj talent, schopnosti, silné a slabé stránky
 3. Rozpoznať svoj sen a začať plánovať kroky k jeho naplneniu
 4. Posilniť kľúčové kompetencie: naučiť sa učiť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť efektívne komunikovať v tíme, digitálnu kompetenciu, iniciatívnosť a podnikavosť
 5. Preferovať aktívny prístup k sebarozvoju a prevziať iniciatívu pre realizáciu nápadu
 6. Overiť získané kľúčové kompetencie v praxi prostredníctvom realizácie projektu
 7. Naučiť sa prijať svoj úspech a vyrovnať sa s náročnými situáciami

B, ZREALIZOVANÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY:

Prvé víkendové stretnutie (rozsah – 18 hod)                       5. – 7. 10 2018, Osrblie
1.workshop: Analýza potrieb/problémov (5,5 h)                    19. 10. 2018, SPŠ dopravná ZV
2.workshop: Projektový a finančný manažment (5,5 h)        9. 11. 2018, SPŠ dopravná ZV
3.workshop: Marketing a propagácia (5,5 h)                           27. 11. 2018, SPŠ dopravná ZV
4.workshop: Spätná väzba, schvaľovanie projektov (5,5 h)  11. 12. 2018, SPŠ dopravná ZV
5.workshop: Vyhodnotenie a vyučtovanie projektov (5,5 h) 1.3.2019, SPŠ dopravná ZV

C, HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA:

     Zo strany lektorov:

Cieľová skupina žiaci/žiačky školy a učiteľ/učiteľky boli vybraní vhodne v súlade so zámerom projektu a potrebami účastníkov, zistenými v prieskume v prípravnej faze.

Ciele vzdelávania sa podarilo naplniť do úrovne 60 – 75 % v oblasti kľúčových kompetencií, čo zodpovedá zatiaľ uskutočneným v zdelávacím aktivitám. Ďaľšie ciele napĺňajú žiaci a žiačky na osobných stretnutiach s mentormi, týkajú sa sebapoznania, silných a slabých stránok, objavovania svojich talentov.

Počas všetkých vzdelávacích aktivít boli použité efektívne metódy, ocenené tiež účastníkmi. Víkendové stretnutie sa uskutočnilo v Hoteli Zerrenpach v Osrblí, kde boli vytvorené vhodné podmienky na vzdelávanie. Miestnosť bola priestranná, svetlá, potrebná technika bola zabezpečená.

Účastníci víkendového vzdelávania hodnotili časť sebapoznávania ako náručnú, pretože sa s ňou doteraz stretli len minimálne, zároveň ju však ocenili ako podnet pre spoznávanie seba samého. Najväčší zápal prejavili mladí predovšetkým v tímových a komunikačných aktivitách.

Workshopy sa realizovali priamo v SPŠ dopravnej vo Zvolene. Miestnosť (zborovňa) bola vhodná, potrebná technika zabezpečená. Problém spôsobili aktivity, ktoré narúšali vzdelávací proces ostatných žiakov/žiačok vo vedľajších triedach. Priebeh workshopov naopak narúšali pedagógovia, ktorí vchádzali do zborovne kvôli dokumentom a tlačiarni.

   Zo strany účastníkov:

Hodnotenie účastníkov sme realizovali na každej vzdelávacej aktivite a následne dotazníkom “Hodnotenie programu v polovici”.

V hodnoteniach vzdelávacích aktivít ocenili najmä použité metódy, možnosť spoznať sa navzájom, vzájomnú interakciu učiteľ – žiak, získané poznatky, z kompetencií najmä rozvoj komunikačných a sociálnych zručností. Slovne hodnotili v dotazníku, aký prínos mali pre účastníkov jednotlivé aktivity napr.:

 • “Veľmi veľký, naučila som sa lepšie komunikovať s ľudmi a hlavne nebáť sa povedať vlastný názor, za čo veľmi pekne ďakujem.”
 • “Naučila som sa nové veci, ako pracovať v tíme, spoznala som nových ľudí, získala nové zážitky, viac sme sa spoznali so spolužiakmi. Už nemám veľký strach pri komunikácií, nebojím sa osloviť ľudí. Úžasné pocity.”
 • „Naučiť si rozdeliť úlohy, aby nerobil všetko jeden a zároveň aby prebiehala neustála komunikácia s ľudmi. Taktiež propagácia svojho projektu a celková priprava. Bez worshopov by to šlo, ale oveľa horšie.”

Dotazník vyplnilo 15 žiakov/žiačok. Výsledky sú nasledovné:

 • Aký prínos mali pre teba jednotlivé aktivity programu:
  (V tabuľke je uvedený počet odpovedí a ich percentuálny podiel)
 • Do akej miery sa počas doterajšieho priebehu programu rozvinuli nasledujúce kompetencie:
  (údaje v jednotlivých častiach grafov sú uvedené v percentách)

V komunikácii sa takmer tretina naučila vyjadriť vlastné myšlienky a aktívne počúvať. Najmenej si zlepšili komunikáciu s učiteľmi – 12,4 % (výsledky dotazníku ešte nemapujú prácu na tímových projektoch, ani záverečné víkendové školenie). Pri podnikavosti zatiaľ najnižší podiel predstavuje iniciatívnosť, necelých dvadsať percent, t. j. pätina účastníkov.

V rámci sociálnych kompetencií sú približne na rovnakej úrovni v rozmedzí 19,3 % – 21,2 %  samostatnosť, preberanie zodpovednosti a zvládanie nových situácií.  Druhú skupinu 12,4 % – 13,7 % tvorí sebapoznanie, prejavenie angažovanosti a využitie logického myslenia.

Z matematických a digitálnych kompetencií si najviac zdokonalili používanie internet a PC, najmenej numerické zručnosti.

 D, TÍMOVÝ PROJEKT

Študenti tvorili projekty v tímoch (4 študenti + 1 učiteľ) a dostali naň 50€ grant.

Ako prvý realizoval svoj projekt s názvom „Goodie foodie“ tím FUERZA:

Projekt riešil potrebu zlých stravovacích návykov študentov a bol zameraný na zdravé stravovanie. Študenti tak pre svojich spolužiakov pripravili za pomoci lektorky interaktívny workshop, ako aj ochutnávku zdravého jedla.

Na projekte sa zúčastnilo celkovo 74 ľudí. Realizačný tím zhodnotil svoj úsilie takto: „Naučili sme sa viac komunikovať medzi sebou, ale aj s ostatnými. Najťažšie boli prípravné stretnutia, bojovali sme sami so sebou.“

Ako druhý realizoval svoj projekt s názvom „S chladnou hlavou na cesty“ tím LEVEL UP:

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o rizikách dopravných nehôd, dôležitosti používania bezpečnostných prvkov a tiež rizikách, ktoré hrozia žiakom ZŠ v cestnej premávke. Realizačný tím si vybral túto tému preto, lebo si všimol časté používanie slúchadiel či mobilov u žiakov ZŠ.

Na projekte sa zúčastnilo celkovo 61 ľudí. „Naučili sme sa pracovať v tíme, prezentovať, písať projekt a máme skúsenosti aj so sponzormi,“ napísali študenti do vyhodnotenia svojho projektu. „Boli sme v neistote, koľko žiakov a koľko škôl sa prihlási. Hrdí sme na seba, že sme sa nevzdali a že sme vybavili vzácnych hostí do poroty.“ Realizačnému tímu sa podarilo získať 7 sponzorov.

Ako tretí realizoval svoj projekt s názvom „FLEX ZONE“ tím FANTASTIQUE:

V rámci projektu vytvorili študenti chill out zónu, ktorú vyrobili z paliet a umiestnili ju v priestoroch školy, na jej otvorení sa zúčastnilo 18 ľudí. Ako zhrnuli v hodnotení: „Podarilo sa nám vybudovať úžasné miesto pre študentov, kde budú môcť oddychovať a neformálne sa vzdelávať.“

„Najťažší bol chaos, neorganizácia a naša zbrklosť. Bojovali sme s časom a stresom. Nerátali sme s neochotou niektorých ľudí,“ zhodnotili výzvy, s ktorými bojovali. „Plánujeme túto zónu vylepšovať. Najbližší projekt bude altánok pre školu,“ prezradili študenti svoje plány.

Ako štvrtí realizoval svoj projekt s názvom „Try and see“ tím CHANGE OF PLAN:

V rámci svojho projektu reflektovali študenti na vysoký záujem ich spolužiakov o profesiu v ozbrojených silách SR a nízku informovanosť o tom, ako sa pridať do armády. Preto prostredníctvom interaktívnej prezentácie predstavili prípravu a štúdium vojakov, zahraničné misie, ako aj výzbroj, a to za prítomnosti dvoch príslušníkov ozbrojených síl.

„Podarilo sa nám konkrétne informovať o armáde a o tom, ako sa dostať na pozíciu vojaka, považujeme to za úspech. Chceli by sme pokračovať na ďalší rok aj na druhých školách.“

Na projekte sa zúčastnilo celkovo 87 ľudí.

Všetky naplánované projekty sa tak študentom podarilo úspešne zrealizovať, až na niektoré zmeny v termínoch či miestach realizácie, čo uviedli aj vo vyhodnotení a vyúčtovaní.

Celkový zásah projektov bol 240 ľudí.

E, STRETNUTIA S MENTORMI:

V priebehu októbra až decembra 2018 prebehli osobné stretnutia s mentormi. Do programu je zapojených 9 mentorov, mentorujú 15 žiakov/žiačok. V uvedenom období sa stretli minimálne dvakrát s každým žiakom/žiačkou. V jednom prípade sa mentor so svojim mentee stretol iba 1x, kvôli zdravotným problémom.

Zo spätnej väzby od zapojených mentorov môžeme dedukovať, že každý žiak/žiačka už pozná svoje silné a slabé stránky, má zadefinovaný svoj osobnostný cieľ a pracuje na jeho dosiahnutí.

Aktuálne prebieha tretie a štvrté mentoringové kolo.

F, ĎALŠIE AKTIVITY

V rámci rozvojového programu sme realizovali aj 18 sprievodných aktivít, ktoré boli dôležitou súčasťou celého vzdelávacieho a projektového cyklu. Z nich vyberáme nasledovné:

 • Prezentácia Show your talent na porade učiteľov (33 pedagógov), 27. 8 2018, SPŠ dopravná ZV
 • 11 workshopov “Ochutnaj neformálne vzdelávanie”, ktorých cieľom bolo motivovať žiakov a žiačky k zapojeniu sa do nášho programu a oboznámiť ich s NFV (cca 200 žiakov/žiačok), september 2018, SPŠ dopravná ZV
 • Výberové pohovory, 1. 10. 2018, SPŠ dopravná ZV
 • Stretnutie pracovného tímu: zdieľanie skúseností z Fínska, 9. 10. 2018, SPŠ dopravná ZV
 • Žiadosť o dotáciu BBSK, 29. 11. 2018
 • Stretnutie s primátorkou Mesta Zvolen, 7. 12. 2018, MsÚ Zvolen
 • Stretnutie s vedením organizácie SYTEV za účelom šírenia programu, 8.12. 2018, Žilina
 • Hodnotiace stretnutie realizačného tímu 9. 1. 2019, SPŠ dopravná ZV
 • Hodnotiace stretnutie pedagógov a zdieľanie skúseností, 18. 1. 2019, SPŠ dopravná ZV
 • Stretnutie s vedením školy Dubnického gymnáziá za účelom šírenia programu, 21.1.2019, PD
 • Prihlásenie projektu do programu Generácia 3.0., 14.1.2.2019

G, NÁVRHY NA ZLEPŠENIE

– znížiť počet workshopov (pomôže zefektívniť program)
– workshop na projektový manažment a marketing zamarať viac na pripravované projekty
– zvážiť účasť prvákov v programe (kvôli tomu, že nevedia predpokladať náročnosť štúdia a mimoškolských aktivít)
– menej aktivít počas vyučovania (niektorým študentom absencia hodín chýba)
– nastaviť kritériá/pravidlá pre účastníkov programu (aby mali pocit záväzku a zodpovednosti)
– spraviť úvodné stretnutie mentorov (aby sa vzájomne spoznali)
– pripraviť dotazník pred začiatkom vzdelávania (zistiť úroveň kompetencií pri vstupe)
– cielene viac zapájať účastníkov, ktorí nám vypadávajú z procesu (zdravotné problémy, neúčasť na tímových stretnutiach, strata motivácie)

H, INÉ

Program získal od októbra:

– 8 partnerov a mediálnych partnerov
– 4 produktových a finančných sponzorov
– 15 mediálnych výstupov
– záštitu primátorky mesta Zvolen

Plánované aktivity, ktoré sa zrealizujú od marca do mája:

– víkendové školenie
– záverečná konferencia
– okrúhly stôl učiteľov, vedenia školy a realizačného tímu
– propagácia a šírenie výsledkov programu

Výstupom programom budú:

 • Motivovaní študenti, ktorí majú živú skúsenosť s neformálnym vzdelávaním, dobrovoľníctvom i prácou v tíme a majú záujem o osobný rozvoj a vzdelávanie
 • Získanie kľúčových kompetencií mladých ľudí pre trh práce (komunikácia, tímová práca, projektový manažment, marketing)
 • 4 zrealizované projekty, ktoré pomôžu na škole riešiť konkrétne problémy, ktoré vidia MĽ
 • Viditeľnosť a marketing školy zabezpečený v rámci propagácie projektov
 • Zlepšenie atmosféry na škole, súdržnosť kolektívu, spolupráca medzi učiteľmi a študentmi.

Realizačný tím programu:

 • Jaroslav Dodok, koordinátor programu
 • Romana Trnková, garant školy
 • Jarmila Lipková, garant vzdelávania
 • Silvia Žabková, konzultant programu
 • Alena Trnková, manažér komunikácie (lektori a mentori)
 • Ela Klementová (prepojenie so skupinou Záruky pre mladých)
 • Majo Hríň, líder študentov (motivácia účastníkov programu)
 • Študentský tím: Natália Ondrisová (marketing, IG+FB, technika, materiál), ďalší traja nie sú aktívni.

Vypracovala: Jarmila Lipková, 7 februára 2019
Doplnil: Jaroslav Dodok, 4.marca 2019

Pin It on Pinterest