fbpx

Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytujem OZ TEAM, sídlom Dolná 184/51, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50377868.

Poskytujem dobrovoľné údaje v dotazníku vrátane prípadných fotografických alebo videozáznamov mojej osoby s tým, že tieto údaje a záznamy môžu byť spracovávané pre potreby koordinácie rozvojového programu Show your talent, ich zdieľanie tretím stranám, ktoré sa podieľajú na realizovaní programu a pre interné potreby za účelom zlepšenia programov OZ TEAM. Súhlasím tiež so zasielaním newslettrov (informačných e-mailov) od OZ TEAM za účelom informovania o stretnutiach a pripravovaných akciách.

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že OZ TEAM môže moje údaje dlhodobo uchovávať a spracúvať, ako aj zverejniť v rámci programu Show your talent a poskytovať tretím stranám, ktoré sa podieľajú na príprave programu. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a zaniká len písomným odvolaním. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese OZ TEAM, Dolná 184/51, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50377868. *

Pin It on Pinterest