fbpx

Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja sa v úzkej súčinnosti s Odborom školstva a reformy vzdelávania Úradu Banskobystrického kraja usiluje o kontinuálne prinášanie pozitívnych zmien do výchovno-vzdelávacieho procesu a prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania. Prostredníctvom implementácie inovatívnych vzdelávacích programov a projektov spoločne podporujeme vzdelávanie učiteľov aj žiakov a snažíme sa o vytváranie kvalitnejšieho, modernejšieho a efektívnejšieho vzdelávacieho prostredia.

Banskobystrický kraj je už od roku 2019 zapojený do Iniciatívy Dobiehajúcich regiónov, kde sa spoločne s expertmi Svetovej banky, zástupcami Európskej komisie a príslušných ministerstiev snaží o identifikáciu a rozvoj viacerých oblastí, podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a zvýšenie prínosu týchto investícií. 

Rozvojová agentúra na celoslovenskej konferencii iMPULZ o budúcnosti školstva, vzdelávania a práce s mládežou.
Foto: Archív Show your talent

V rámci komponentu Stredné odborné školstvo Iniciatíva podporuje trinásť pilotných škôl v regióne, zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania a prípravy, modernizuje materiálno-technické vybavenie a vytvára priaznivé vzdelávacie prostredie na školách. Zapojením do Iniciatívy majú pilotné školy jedinečnú možnosť skvalitniť svoj vzdelávací priestor a vyučovací proces, podporiť profesijný rast učiteľov a následne tak kvalitnejšie pripraviť absolventov pre aktuálne potreby zamestnávateľov.

Komponent Prepájanie priemyslu na pracoviská výskumu a vývoja sa snaží o budovanie inovatívneho ekosystému v kraji a prepájanie priemyslu s organizáciami výskumu a vývoja. Následne na odporúčania a výstupy Iniciatívy dobiehajúcich regiónov vzniklo v apríli 2023 Regionálne inovačné centrum, ako oddelenie Rozvojovej agentúry Banskobystrického kraja. Hlavným cieľom je zvýšiť konkurenciu schopnosť regiónu prostredníctvom budovania inovačného kapitálu, prepájať aktívnych aktérov v kraji a prispievať tak k funkčnému ekosystému v kraji.

Regionálne Inovačné Centrum  napĺňa regionálnu inovačnú stratégiu Banskobystrického kraja, snaží sa vytvárať prostredie pre vznik, podporu a  rast nových malých a stredných podnikov a regionálnych start-upov, zvyšovať počet technologických a netechnologických inovácií a nastaviť hlbšiu a efektívnejšiu spoluprácu firiem a výskumných inštitúcií. Zameriava sa na sieťovanie regionálnych aktérov kraja, prostredníctvom networkingových podujatí, ako sú napr. Innovation meetups, ktoré sme organizovali v spolupráci s regionálnymi univerzitami. Hlavnými aktivitami je prepájanie vedy a biznisu, podpora expertného poradenstva pre regionálne firmy a organizácia workshopov a konferencií. Pevne veríme, že práve sieťovaním aktérov systému vznikajú nové nápady, myšlienky, možnosti spolupráce a dôležité prepojenia, vďaka ktorým sa dokáže rozvíjať inovačný ekosystém v kraji.

Innovation Meetup v Banskej Bystrici
Foto: Archív Show your talent

Regionálne inovačné centrum však plní aj dôležitú úlohu v oblasti výchovy a vzdelávania a podporuje implementáciu viacerých vzdelávacích a inovatívnych projektov pre žiakov stredných škôl, študentov univerzít a mladých ľudí v kraji.

Projekty sú citlivo selektované a nadizajnové tak, aby odrážali reálne potreby trhu práce a zvyšovali uplatniteľnosť mladých ľudí v dynamicky sa meniacom svete. Našim cieľom je, aby absolventi škôl disponovali zručnosťami potrebnými pre transformujúcu sa spoločnosť.

Projekty Rozvojovej agentúry zastrešujú viaceré kľúčové oblasti a témy výchovy a vzdelávania a aktuálne realizujeme šesť inovatívnych projektov: Show your Talent, Rozbehni sa a zostaň v kraji, Školy za demokraciu, My Machine, Informatika 2.0 a STEAM Revolution.

Projekty u žiakov rozvíjajú dôležité zručnosti 21. storočia so zameraním na analytické myslenie a inovácie, predstavivosť, kreativitu, originalitu, komplexné riešenie problémov, emočnú inteligenciu, argumentáciu, diskusiu a hľadanie súvislostí, systémovú analýzu a vyhodnocovanie, či líderstvo a spoločenský vplyv.

Rozvojový program Show your talent ako jeden z projektov Rozvojovej agentúry.
Foto: Archív Show your talent

V našom kraji si plne uvedomujeme, aké dôležité je prinášanie práve takých inovácií vo výchove a vzdelávaní, ktoréeliminujú stereotypy a prinášajú zmenu. Inovácie, ktoré podporujú prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania, rozvíjajú tvorivosť, podnikavosť, nápaditosť, kritické myslenie, čitateľskú, finančnú aj digitálnu gramotnosť, podporujú digitalizáciu a inkluzívne vzdelávanie  a zároveň ponúkajú všestranný rozvoj osobnosti žiaka  rešpektujúc sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká.

Práci s mladými ľuďmi sa venujú aj odborníci v SPACE centrách, ktorých v našom kraji bolo zriadených sedem, a ktoré ponúkajú  komplexné služby rozvoja, podpory a poradenstva. Centrá práce s mládežou sú miesta, kde mladí ľudia môžu nájsť útočisko, inšpiráciu a objavovať svoj potenciál a talent. Sú to bezpečné miesta, kde sa každý človek môže cítiť prijatý, vypočutý a rešpektovaný. Aktivity centier pristupujú ku každému jedincovi a jeho potrebám citlivo a individuálne tak, aby sme u mladých ľudí predchádzali ich upadnutiu  do statusu NEET[1]. Súčasťou každého centra je Innolabb, kreatívny a komunitný priestor, ktorý ponúka rôznorodé aktivity v oblasti IT, grafiky, 3D tlače, videa, hudby či zvuku, a podporuje tak rozvoj žiadaných zručností a talentov.  Centrá práce s mládežou v Banskobystrickom kraji už teraz slúžia ako veľká inšpirácia pre ostatné samosprávne kraje.

V každom okrese kraja zároveň funguje aj Regionálne Centrum Kariéry. Cieľom trinástich centier v Banskobystrickom kraji  je podpora  kariérového poradenstva na školách, podpora systému duálneho vzdelávania a následné zvýšenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl. Odborníci centier úzko spolupracujú so základnými, strednými školami a zamestnávateľmi v regióne, snažia sa o kvalitné a efektívne sieťovanie a zdieľanie informácií tak, aby vzdelávací proces a priestor bol čo najviac prispôsobený modernej dobe a požiadavkám zamestnávateľov,  a mohol tak pružne reflektovať na dynamicky sa meniace potreby trhu práce.

Podporou škôl, implementáciou projektov a inými  inšpiratívnymi aktivitami sa zároveň aktívne snažíme o podporu, rozvoj a udržanie mladých talentov v kraji, nakoľko si uvedomujeme dôležitosť a spoločný záväzok vzdelávania mladej generácie pre budúci rozvoj kraja.  Našou spoločnou snahou je vytvoriť v kraji miesto, kde aktívni ľudia chcú žiť, zakladať si rodiny, pracovať a plnohodnotne tráviť čas.

Autorka článku:

Mgr. Silvia Mašlárová

Manažérka školských inovácií

Rozvojová agentúra BBSK.


[1] NEET:  Not in employment, education or training

„Program sa realizuje s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK a Banskobystrického samosprávneho kraja“

Pin It on Pinterest