fbpx

Každým rokom študenti vždy prekonajú naše očakávania, výnimkou nie sú ani študenti z Tisovca, ktorí  aktuálne ukončujú náš rozvojový program pre mladých Show your talent. Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácií sa im podarilo úšpešne zrealizovať ich študentské projekty. Zaujíma vás, ako tieto študentské projekty pomohli k zvýšeniu efektivity školy?

Brain Group:

Myšlienka projektu vznikla ako reakcia na aktuálnu situáciu v spoločnosti. Nakoľko študenti prišli o možnosť prezentovať školu na burzách stredných škôl a organizovaní obľúbeného Dňa otvorených dverí, hľadali možnosť, ako aktivity zamerané na získanie záujmu žiakov o štúdium na škole nahradiť.

Študenti považujú za veľmi dôležité, aby sa informácie o škole dostali k potenciálnym „zákazníkom“ – žiakom končiacich ročníkov ZŠ a ich rodičom. Zámerom a cieľmi projektu bolo inšpirovať a osloviť žiakov končiacich ročníkov, aby si vybrali niektorý odbor pre štúdium, poskytnúť informácie o ponúkaných študijných odboroch, osloviť a nasmerovať žiakov, ktorí nevedia kam na strednú školu či zviditeľniť školu prostredníctvom sociálnych sietí.

 „Projektom chceme napomôcť propagácií Strednej odbornej školy v Tisovci propagačným videom“ , tak svoj zámer skomentovali realizátori projektu.

Video následne zverejnili na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram). Zároveň promo video študenti nahrali na USB kľúče a zaslali základným školám v okolí, ako je Tisovec, Hnúšťa, Rimavská  Sobota a iné školy v regióne.

Crazy Socks:

Každoročne sa na SOŠ Tisovec realizuje animačný kurz pre prvákov, aby sa začlenili do kolektívu a spoznali prostredie školy. V minulom školskom roku  kurz kvôli pandémii nebolo možného zrealizovať.

Študenti vedia, že je potrebné, aby sa kolektív poznal. V súčasnej dobe je to v tejto zložitej situácii možné jedine prostredníctvom možností virtuálneho sveta. Realizátorom projektu sa touto online formou, podarilo umožniť  spoznávanie rovesníkov navzájom a prostredníctvom hier či rozhovorov prehĺbiť ich vzájomné vzťahy.

Zámerom bolo zlepšiť vzťahy medzi žiakmi v triednom kolektíve a v škole, zrealizovať  hry a aktivity so zameraním na spoluprácu v skupine.

„Chceme sa zábavnou formou zamerať na utuženie vzťahov v triede a škole. Členovia nášho tímu zdokonalia svoje komunikačné schopnosti, technické zručnosti, nájsť svoj potenciál a využiť ho v budúcnosti. Pripravenými aktivitami chceme spolužiakom lepšie porozumieť

a prispieť k budovaniu rešpektu a empatie v kolektíve.“  Team Crazy socks

Incredibles:

Myšlienka projektu vychádza z osobných skúseností študentov, pretože pri vstupe do školy, mali často problém zorientovať sa a nájsť rôzne učebne. Tento problém spôsoboval neskoré príchody na vyučovanie. Zároveň tento problém majú aj noví žiaci, rodičia alebo verejnosť. Problém spôsobuje chýbajúce značenie, ktoré by napovedalo „kde a kam“.

Hlavným zámerom bolo dosiahnuť vyšší počet spokojných návštevníkov, ktorí sa správne orientujú v priestore a nájdu to, čo potrebujú, napr. riaditeľňu, zborovňu, telocvičňu apod.

Projekt bol zameraný na lepšiu orientáciu v priestore, hravou formou za pomoci vizuálnych prvkov, ktoré sú logicky rozmiestnené v priestore.

Študenti realizáciou projektu a aktivitou zlepšili orientáciu žiakov a návštevníkov školy. Orientačné značky budú spestrením priestorov školy, farebnosť prežiarila priestor, a prispela ku kladnému vplyvu na psychiku. Na podlahe sa nachádzajú farebné prvky v podobe otlačkov chodidiel a v budúcnosti študenti pripravia ešte tabuľku s legendou, ktorá bude popisovať jednotlivé prvky nachádzajúce sa v priestore a na tabuli.

Soškári:

Stredná odborná škola v Tisovci disponuje jednou vyhradenou miestnosťou, ktorá bola určená pre študentov, kde mohli tráviť svoj voľný čas počas prestávok vo vyučovaní. Táto miestnosť však v súčasnosti nie je v prevádzke, pretože nábytok, ktorý bol do nej umiestnený bol študentmi poškodený. Vedenie školy sa preto rozhodlo túto miestnosť pre študentov uzatvoriť.  

Realizáciou projektu, študenti chceli obnoviť prevádzku tejto miestnosti, opraviť poškodenia, nakúpiť spoločenské hry a priestor vypratať a zútulniť. Za cieľ si dali riešiť problém trávenia voľného času študentov počas prestávok/voľných hodín v rámci vyučovania na škole. Žiaci si potrebujú oddýchnuť a načerpať nové sily, upriamiť pozornosť na ďalšie vyučovanie. „Potĺkanie“ sa po chodbách školy nie je ideálnym riešením.

Projektom sa študenti zamerali na  psychohygienu, pretože sa domnievajú, že môžu byť uvoľnenejší ale aj výkonnejší na hodinách, ak si budú môcť oddýchnuť počas prestávok resp. počas voľných vyučovacích hodín v zútulnenom priestore oddychovej zóny v priestoroch školy. Študenti upratali priestor, opravili poškodený nábytok, dokúpili spoločenské hry a celkovo priestor zútulnili, aby  sa tam cítili dobre.

Realizátori chceli projektom pomôcť študentom školy, teda aj im samotným, aby mohli tráviť svoj voľný čas v rámci vyučovania na útulnom mieste, kde sa môžu odreagovať, zrelaxovať, načerpať nové sily a pripraviť sa na ďalšie vyučovanie.

Študenti z Tisovca sú skvelým príkladom toho, že všetko sa dá, len treba chcieť. Študentov neodradila karanténa, či neosobný online priestor. Využili svoj čas a investovali do seba- rozvoja a rozvoja svojej školy. 

Projekt je finančne podporený Banskobystrickým samosprávnym krajom a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o

Autor blogu: Lukáš Slatinský

Pin It on Pinterest